شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
سال1400 تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها
شرح وظایف معاونت برنامه ریزی
اهداف :
هدف نظارت و راهبری بر برنامه ریزی، تهیه و کنترل بودجه آمار و اطلاعات و توسعه و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و تحقیقات می باشد .
معرفی:
معاونت برنامه ریزی یکی از وظایف واحدهای زیر مجموعه مدیر عامل است که شامل بخش می باشد تحقیقات و فن آوری و اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی و بودجه و برنامه ریزی فنی و براورد بار سیستم است.
وظایف:
• تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات برای بررسی عملکرد شرکت یا ارائه آن به دیگر بخشهای داخل و خارج از شرکت
• تهیه بودجه جاری و سرمایه ای شرکت و عملکرد آن به منظور تخصیص بهینه اطلاعات
• بررسی روند رشد بار به منظور تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاد طرح های جامع یک ساله ، سه ساله و پنج ساله
• پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به منظورتسهیل در ارتقاء سطح پاسخگویی و گردش کار داخلی شرکت
• ایجاد راهکارهای مناسب در تدوین پروژه های تحقیقاتی و پیاده سازی آن به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری
 

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
اهدف:
• پاسخگویی به مشکلات فنی مربوط به برنامه ریزی توسعه شبکه
• صحت فعالیتهای فنی انجام شده و تایید گزارشات مربوطه
• نظارت بر عملکرد کارشناسان تحت سرپرستی به لحاظ فنی و اداری
معرفی:
• نظارت بر تهیه و تایید فنی طرحهای توسعه شبکه فوق توزیع و انتقال بر اساس گزارشات دیسپاچینگ فوق توزیع ، گزارشات شرکت های توزیع و اطلاعات مربوط به صنایع پرمصرف به منظور پاسخگویی به نیازها و محدودیتهای فنی شبکه.
• نظارت بر تهیه و تایید پیشنهادات مکان یابی و احداث نیروگاههای جدید بر اساس گزارشات دریافتی از دیسپاچینگ ، شرکت های توزیع و صنایع سنگین و پرمصرف به منظور افزایش میزان تولید متناسب با رشد مصرف.
وظایف:
• بررسی و نظارت بر شرایط فنی و واگذاری برق به متقاضیان بالای هفت مگاوات بر اساس اطلاعات مربوط به پست ها و خطوط و گزارشات دیسپاچینگ فوق توزیع به منظور تسهیل در توسعه یا تقویت امکانات فنی شبکه.
• نظارت بر مکان یابی زمینهای پست های انتقال و فوق توزیع بر اساس اطلاعات مربوط به محدودیت های شبکه و شرایط جغرافیایی منطقه به منظور توسعه و اصلاح بهینه ظرفیت شبکه تحت پوشش.
• ابلاغ پروژه های مصوب شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف معاونت برنامه ریزی و تحقیقات و مدیرعامل بر اساس مفاد موجود در پروژه ها به منظور اجرایی کردن طرحهای مصوب توسعه و احداث شبکه.
• نظارت بر انجام پروژه های توسعه ، احداث و تقویت شبکه بر اساس گزارشهای دریافتی از گروه کنترل پروژه به منظور حصول اطمینان از صحت فنی و زمانی فرآیند انجام پروژه ها.
• نظارت بر تهیه و بازنگری طرح جامع فیبرنوری بر اساس نیازها و ظرفیتهای مخابراتی شرکت به منظور برقراری ارتباط بهینه مراکز دیسپاچینگ و برآورده ساختن نیاز واحدهای برون سازمانی.
• تایید برنامه ریزی احداث دیسپاچینگ فوق توزیع و منطقه ای با توجه به میزان رشد مصرف متقاضیان و محدودیت های شبکه به منظور بهینه سازی فرآیند کنترل و مدیریت شبکه.
• بررسی و تایید فنی پیش بینی بار و انرژی بر اساس جداول تهیه شده توسط گروه برآورد بار و استانداردهای مربوطه به منظور ارسال به مراجع ذیربط سازمان.
• همکاری با معاونت طرح و توسعه، دفتر بودجه و امور مالی در تعیین بودجه مورد نیاز طرح های توسعه شبکه بر اساس برآوردهای مالی صورت گرفته به منظور تصویب نهایی بودجه سالانه شرکت.
• نظارت و هماهنگ ساختن کلیه فعالیتهای مربوط به برنامه های خطوط و پستهای جدید .
• تعیین لزوم نیاز شرکت به خطوط و پستهای جدید با توجه به برآورد انجام شده در سطح استان .
• همکاری در تهیه برنامه زمانبندی جهت خرید خطوط و پستهای فشار قوی ضمن انجام هماهنگی لازم با واحد ذیربط .
• نظارت در تهیه دستورالعملها و فرمهای لازم جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز واحد تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار فنی و اقتصادی بمنظور پیش بینی رشد مصرف نیروی برق و تصمیم گیری لازم .
• نظارت و همکاری در تهیه برنامه اجرایی سالانه طرح برق رسانی روستایی با توجه به اعتبارات ابلاغ شده .
• ارائه برنامه زمانبندی در مورد نصب مولدین جدید و یا جابجایی آنان تا زمان تامین برق مورد نیاز از طریق خطوط .
• ارائه راهنمائی های لازم برای استفاده از روشهای پیش بینی بار و انرژی و مدیریت برق به کارشناسان و کمک کارشناسان دفتر .
• اعمال نظارت بر انجام کار و مطالعات و محاسبات پیش بینی بار و انرژی مورد نیاز آینده مناطق مختلف استان
• اعمال نظارت بر انجام کار و مطالعات و اعمال روشهای مدیریت بار و انرژی .
• کنترل نتایج مطالعات انجام شده .
• به هنگام سازی و بازنگری مطالعات انجام شده در صورت لزوم .


دفتر تحقیقات
ا هدف:
• سیاست گذاری و ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی تحقیقات در شرکت توزیع برق استان خوزستان
• ایجاد ارتباط علمی و تخصصی با مجامع دانشگاهی داخل کشور
• جهت دادن به امور تحقیقات شرکت به سمت ارائه ی راه حل های مناسب در جهت رفع مسائل و مشکلات صنعت برق استان و کشور
معرفی:
گروه تحقیقات از مجموعه معاونت برنامه ریزی می باشد که با هدف توسعه و ترویج مبانی علمی و تحقیقی در شرکت ایجاد شده است.
وظایف:
• تهیه و تنظیم برنامه سالیانه تحقیقات ، اصلاح وبازنگری برنامه باتوجه به تغییرات.
• برآورد بودجه سالانه تحقیقات و تنظیم موافقتنامه.
• هماهنگی با دفتر آموزش جهت برگزاری دوره‌های آموزشی ، سمینارهای تخصصی ،‌تشویق پرسنل با تفکر وتحقیق وبکارگیری خلاقیتها و استعدادها.
• دریافت ، جمع‌آوری و تدوین نیازهای تحقیقاتی بااستفاده ازسازوکارهای مناسب و اولویت‌بندی آنها
• هماهنگی وارتباط بامراکز تحقیقاتی ودانشگاهها ، تنظیم موافقتنامه وتفاهم نامه ، مبادله باذینفعان وپیگیری مفادآنها
• نظارت برصحت واجرای مفادقراردادها ، پیگیری مراحل مختلف انجام پروژه تازمان ومکان بکارگیری نتایج پروژه
• نظارت بربانک اطلاعاتی تحقیقات ونظام مشارکت ، برقراری ارتباط بابانک اطلاعات دبیرخانه تحقیقات.
• شرکت درجلسات توانیر، دبیرخانه تحقیقات و ......درخصوص پروژه های تحقیقاتی.
• دریافت پیشنهادهای پروژه های تحقیقاتی ، توزیع بین کمیته های ذیربط ، تشکیل جلسه ، تنظیم صورتجلسه ، انجام کلیه مکاتبات
• پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به نظام مشارکت که ازداخل وخارج شرکت دریافت می شود.
• تعیین نوع آمارونمودارهای موردنیاز درزمینه تحقیقات جهت تهیه ازطریق بانک اطلاعاتدفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
اهدف:
توسعه سیستم های اطلاعاتی وپشتیبانی آن، ICT ، همچنین برنامه های آموزش و انتخاب پیمانکاران مربوطه وتهیـه آمـار و اطلاعات و گزارشهای آماری را تحت نظارت معاونت برنامه ریزی ومهندسی بر عهده دارد.
معرفی:
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت است که وظایف کلی آن به دو بخش پشتیبانی و توسعه سیستم های اطلاعاتی تقسیم می شود که اهم وظایف و مأموریت های واحد به شرح ذیل می باشد:
وظایف:
• تهیه برنامه های بلندمدت و میان مدت برای توسعه سیستم های اطلاعاتی ستاد شرکت و مناطق برق با همکاری دیگر واحد ها و برنامه های شرکت
• تهیه برنامه های آموزشی در بکارگیری سیستم های اطلاعاتی شرکت
• بررسی و شناخت سیستم های موجود ارتباطات، فناوری اطلاعات جهت ارتقای سطح بهره وری سرعت پاسخگویی به مردم و مشترکین و افزایش کارآیی و اثربخشی فناوری های جدید
• همکاری با مراکز پژوهشی ارتباطات و فناوری اطلاعات و واحدهای تحقیق و توسعه با هدف تسهیل روش های تحقیق و توسعه در فناوری ارتباطات و اطلاعات
• بررسی و نظارت بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مانند سیستم گزارشگیری و جمع آوری اطلاعات و آمارهای گوناگون پیرامون امور مربوطه؛ تهیه و تنظیم جدول آماری و تجزیه و تحلیل آنها جهت بهره برداری لازم و ارائه به موقع آن
• نیاز سنجی واحد های مختلف شرکت به خدمات ICT از بعد نرم افزاری و سخت افزاری
• نظارت بر امنیت شبکه و اطلاعات شرکت مانند دسترسی های غیر مجاز، ایجاد نسخه های پشتیبانی و ...
• نظارت بر کیفیت و سرعت ارائه خدمات پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی واحدهای مختلف شرکت
• شناسائی شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ICT و تهیه پیش نویس شرح خدمات قراردادهای احتمالی استفاده از خدمات آنها.دفتر برنامه ریزی و بودجه
اهدف:
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه بر اساس شاخصها و مطالعات فنی و اقتصادی ، عملکرد ، برنامه ها وکنترل و پایش آن، تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و کنترل و پایش و برنامه ریزی فنی تحت نظر معاونت برنامه ریزی و مهندسی
معرفی:
دفتر برنامه ریزی و بودجه یکی از دفاتر زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت است که وظایف کلی آن بر چند بخش می باشد :
• مطالعات بودجه جاری, تهیه, تنظیم ,کنترل و تخصیص
• مطالعات بودجه سرمایه ای
• برنامه ریزی فنی و مهندسی جهت برنامه های سالیانه و میان مدت و بلند مدت
• تهیه و تنظیم آمار ماهیانه, فصلی و سالیانه
وظایف:
• بررسی صحت پیش بینی برنامه ها به منظور ارتقای کیفیت برنامه ریزی و مطالعات فنی و اقتصادی
• تنظیم و تخصیص بودجه جاری و سرمایه ای سالیانه با توجه به اهداف هیئت مدیره و سیاستهای شرکت, دستورالعملها و بخش نامه ها
• کنترل نحوه مصرف بودجه با برنامه های پیش بینی شده به منظور شناسایی و رفع انحراف
• شناسایی منابع درآمد و مراکز هزینه های جاری و جذب اعتبارات با همکاری امور مالی و سایر امورها به منظور انجام پیش بینی های ضروری
• تهیه آمار و اطلاعات از کلیه فعالیتهای شرکت با استفاده از نرم افزارها و بانک اطلاعاتی مربوطه
• انجام بررسیهای فنی و اقتصادی بر اساس مطالعات شاخصهای اقتصادی فنی و شبکه
• کنترل آمار طرحهای کاهش تلفات و خاموشی های پیش آمده و سایر شاخصهای شبکه براساس برنامه بودجه شرکت با استفاده از داده های موجود
• بررسی پیشنهادات جهت تامین برنامه اصلاحیه بودجه , جابجائی اعتبارات بر اساس مصوبه هیئت مدیره در چارچوب دستورالعمل
• کنترل اطلاعات مربوط به آمار فعالیتهای ماهیانه مناطق ستاد و سعی در ارائه مستمر و بهنگام مجموع آمار شرکت
• همکاری با شرکتهای مهندسین مشاور بخش توزیع و ایجاد هماهنگی در جهت تبادل اطلاعات و پیشرفت برنامه های خدمات مهندسی
• شرکت در جلسات کمیته های فنی- تخصصی و تبادل نظر و هماهنگی با اعضای کمیته ها در جهت تعیین راهکارهای مناسب
• نظارت بر تهیه متحدالشکل در زمینه حفظ اطلاعات آمار, بخشنامه ها, دستورالعملها و برنامه های پیش بینی سالانه
• شرکت در جلسات دفاعیه کلی و دفاتر بودجه در توانیر و پیگیری بودجه مصوب و اصلاحیه
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/12
تعداد بازدید:
12207
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به   شرکت توزیع نیروی برق خوزستان   می باشد.
Powered by DorsaPortal