شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
توزیع برق خوزستان
سال 1402 مهار تورم، رشد تولید
دسته بندی مطالب
دسترسی سریع
شرح وظایف معاونت برنامه ریزی
اهداف :
هدف نظارت و راهبری بر برنامه ریزی، تهیه و کنترل بودجه آمار و اطلاعات و توسعه و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و تحقیقات می باشد .
معرفی:
معاونت برنامه ریزی یکی از وظایف واحدهای زیر مجموعه مدیر عامل است که شامل بخش می باشد تحقیقات و فن آوری و اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی و بودجه و برنامه ریزی فنی و براورد بار سیستم است.
وظایف:
• تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات برای بررسی عملکرد شرکت یا ارائه آن به دیگر بخشهای داخل و خارج از شرکت
• تهیه بودجه جاری و سرمایه ای شرکت و عملکرد آن به منظور تخصیص بهینه اطلاعات
• بررسی روند رشد بار به منظور تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاد طرح های جامع یک ساله ، سه ساله و پنج ساله
• پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به منظورتسهیل در ارتقاء سطح پاسخگویی و گردش کار داخلی شرکت
• ایجاد راهکارهای مناسب در تدوین پروژه های تحقیقاتی و پیاده سازی آن به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری
 

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
اهدف:
• پاسخگویی به مشکلات فنی مربوط به برنامه ریزی توسعه شبکه
• صحت فعالیتهای فنی انجام شده و تایید گزارشات مربوطه
• نظارت بر عملکرد کارشناسان تحت سرپرستی به لحاظ فنی و اداری
معرفی:
• نظارت بر تهیه و تایید فنی طرحهای توسعه شبکه فوق توزیع و انتقال بر اساس گزارشات دیسپاچینگ فوق توزیع ، گزارشات شرکت های توزیع و اطلاعات مربوط به صنایع پرمصرف به منظور پاسخگویی به نیازها و محدودیتهای فنی شبکه.
• نظارت بر تهیه و تایید پیشنهادات مکان یابی و احداث نیروگاههای جدید بر اساس گزارشات دریافتی از دیسپاچینگ ، شرکت های توزیع و صنایع سنگین و پرمصرف به منظور افزایش میزان تولید متناسب با رشد مصرف.
وظایف:
• بررسی و نظارت بر شرایط فنی و واگذاری برق به متقاضیان بالای هفت مگاوات بر اساس اطلاعات مربوط به پست ها و خطوط و گزارشات دیسپاچینگ فوق توزیع به منظور تسهیل در توسعه یا تقویت امکانات فنی شبکه.
• نظارت بر مکان یابی زمینهای پست های انتقال و فوق توزیع بر اساس اطلاعات مربوط به محدودیت های شبکه و شرایط جغرافیایی منطقه به منظور توسعه و اصلاح بهینه ظرفیت شبکه تحت پوشش.
• ابلاغ پروژه های مصوب شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف معاونت برنامه ریزی و تحقیقات و مدیرعامل بر اساس مفاد موجود در پروژه ها به منظور اجرایی کردن طرحهای مصوب توسعه و احداث شبکه.
• نظارت بر انجام پروژه های توسعه ، احداث و تقویت شبکه بر اساس گزارشهای دریافتی از گروه کنترل پروژه به منظور حصول اطمینان از صحت فنی و زمانی فرآیند انجام پروژه ها.
• نظارت بر تهیه و بازنگری طرح جامع فیبرنوری بر اساس نیازها و ظرفیتهای مخابراتی شرکت به منظور برقراری ارتباط بهینه مراکز دیسپاچینگ و برآورده ساختن نیاز واحدهای برون سازمانی.
• تایید برنامه ریزی احداث دیسپاچینگ فوق توزیع و منطقه ای با توجه به میزان رشد مصرف متقاضیان و محدودیت های شبکه به منظور بهینه سازی فرآیند کنترل و مدیریت شبکه.
• بررسی و تایید فنی پیش بینی بار و انرژی بر اساس جداول تهیه شده توسط گروه برآورد بار و استانداردهای مربوطه به منظور ارسال به مراجع ذیربط سازمان.
• همکاری با معاونت طرح و توسعه، دفتر بودجه و امور مالی در تعیین بودجه مورد نیاز طرح های توسعه شبکه بر اساس برآوردهای مالی صورت گرفته به منظور تصویب نهایی بودجه سالانه شرکت.
• نظارت و هماهنگ ساختن کلیه فعالیتهای مربوط به برنامه های خطوط و پستهای جدید .
• تعیین لزوم نیاز شرکت به خطوط و پستهای جدید با توجه به برآورد انجام شده در سطح استان .
• همکاری در تهیه برنامه زمانبندی جهت خرید خطوط و پستهای فشار قوی ضمن انجام هماهنگی لازم با واحد ذیربط .
• نظارت در تهیه دستورالعملها و فرمهای لازم جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز واحد تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار فنی و اقتصادی بمنظور پیش بینی رشد مصرف نیروی برق و تصمیم گیری لازم .
• نظارت و همکاری در تهیه برنامه اجرایی سالانه طرح برق رسانی روستایی با توجه به اعتبارات ابلاغ شده .
• ارائه برنامه زمانبندی در مورد نصب مولدین جدید و یا جابجایی آنان تا زمان تامین برق مورد نیاز از طریق خطوط .
• ارائه راهنمائی های لازم برای استفاده از روشهای پیش بینی بار و انرژی و مدیریت برق به کارشناسان و کمک کارشناسان دفتر .
• اعمال نظارت بر انجام کار و مطالعات و محاسبات پیش بینی بار و انرژی مورد نیاز آینده مناطق مختلف استان
• اعمال نظارت بر انجام کار و مطالعات و اعمال روشهای مدیریت بار و انرژی .
• کنترل نتایج مطالعات انجام شده .
• به هنگام سازی و بازنگری مطالعات انجام شده در صورت لزوم .


دفتر تحقیقات
ا هدف:
• سیاست گذاری و ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی تحقیقات در شرکت توزیع برق استان خوزستان
• ایجاد ارتباط علمی و تخصصی با مجامع دانشگاهی داخل کشور
• جهت دادن به امور تحقیقات شرکت به سمت ارائه ی راه حل های مناسب در جهت رفع مسائل و مشکلات صنعت برق استان و کشور
معرفی:
گروه تحقیقات از مجموعه معاونت برنامه ریزی می باشد که با هدف توسعه و ترویج مبانی علمی و تحقیقی در شرکت ایجاد شده است.
وظایف:
• تهیه و تنظیم برنامه سالیانه تحقیقات ، اصلاح وبازنگری برنامه باتوجه به تغییرات.
• برآورد بودجه سالانه تحقیقات و تنظیم موافقتنامه.
• هماهنگی با دفتر آموزش جهت برگزاری دوره‌های آموزشی ، سمینارهای تخصصی ،‌تشویق پرسنل با تفکر وتحقیق وبکارگیری خلاقیتها و استعدادها.
• دریافت ، جمع‌آوری و تدوین نیازهای تحقیقاتی بااستفاده ازسازوکارهای مناسب و اولویت‌بندی آنها
• هماهنگی وارتباط بامراکز تحقیقاتی ودانشگاهها ، تنظیم موافقتنامه وتفاهم نامه ، مبادله باذینفعان وپیگیری مفادآنها
• نظارت برصحت واجرای مفادقراردادها ، پیگیری مراحل مختلف انجام پروژه تازمان ومکان بکارگیری نتایج پروژه
• نظارت بربانک اطلاعاتی تحقیقات ونظام مشارکت ، برقراری ارتباط بابانک اطلاعات دبیرخانه تحقیقات.
• شرکت درجلسات توانیر، دبیرخانه تحقیقات و ......درخصوص پروژه های تحقیقاتی.
• دریافت پیشنهادهای پروژه های تحقیقاتی ، توزیع بین کمیته های ذیربط ، تشکیل جلسه ، تنظیم صورتجلسه ، انجام کلیه مکاتبات
• پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به نظام مشارکت که ازداخل وخارج شرکت دریافت می شود.
• تعیین نوع آمارونمودارهای موردنیاز درزمینه تحقیقات جهت تهیه ازطریق بانک اطلاعاتدفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
اهدف:
توسعه سیستم های اطلاعاتی وپشتیبانی آن، ICT ، همچنین برنامه های آموزش و انتخاب پیمانکاران مربوطه وتهیـه آمـار و اطلاعات و گزارشهای آماری را تحت نظارت معاونت برنامه ریزی ومهندسی بر عهده دارد.
معرفی:
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت است که وظایف کلی آن به دو بخش پشتیبانی و توسعه سیستم های اطلاعاتی تقسیم می شود که اهم وظایف و مأموریت های واحد به شرح ذیل می باشد:
وظایف:
• تهیه برنامه های بلندمدت و میان مدت برای توسعه سیستم های اطلاعاتی ستاد شرکت و مناطق برق با همکاری دیگر واحد ها و برنامه های شرکت
• تهیه برنامه های آموزشی در بکارگیری سیستم های اطلاعاتی شرکت
• بررسی و شناخت سیستم های موجود ارتباطات، فناوری اطلاعات جهت ارتقای سطح بهره وری سرعت پاسخگویی به مردم و مشترکین و افزایش کارآیی و اثربخشی فناوری های جدید
• همکاری با مراکز پژوهشی ارتباطات و فناوری اطلاعات و واحدهای تحقیق و توسعه با هدف تسهیل روش های تحقیق و توسعه در فناوری ارتباطات و اطلاعات
• بررسی و نظارت بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مانند سیستم گزارشگیری و جمع آوری اطلاعات و آمارهای گوناگون پیرامون امور مربوطه؛ تهیه و تنظیم جدول آماری و تجزیه و تحلیل آنها جهت بهره برداری لازم و ارائه به موقع آن
• نیاز سنجی واحد های مختلف شرکت به خدمات ICT از بعد نرم افزاری و سخت افزاری
• نظارت بر امنیت شبکه و اطلاعات شرکت مانند دسترسی های غیر مجاز، ایجاد نسخه های پشتیبانی و ...
• نظارت بر کیفیت و سرعت ارائه خدمات پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی واحدهای مختلف شرکت
• شناسائی شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ICT و تهیه پیش نویس شرح خدمات قراردادهای احتمالی استفاده از خدمات آنها.دفتر برنامه ریزی و بودجه
اهدف:
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه بر اساس شاخصها و مطالعات فنی و اقتصادی ، عملکرد ، برنامه ها وکنترل و پایش آن، تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و کنترل و پایش و برنامه ریزی فنی تحت نظر معاونت برنامه ریزی و مهندسی
معرفی:
دفتر برنامه ریزی و بودجه یکی از دفاتر زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت است که وظایف کلی آن بر چند بخش می باشد :
• مطالعات بودجه جاری, تهیه, تنظیم ,کنترل و تخصیص
• مطالعات بودجه سرمایه ای
• برنامه ریزی فنی و مهندسی جهت برنامه های سالیانه و میان مدت و بلند مدت
• تهیه و تنظیم آمار ماهیانه, فصلی و سالیانه
وظایف:
• بررسی صحت پیش بینی برنامه ها به منظور ارتقای کیفیت برنامه ریزی و مطالعات فنی و اقتصادی
• تنظیم و تخصیص بودجه جاری و سرمایه ای سالیانه با توجه به اهداف هیئت مدیره و سیاستهای شرکت, دستورالعملها و بخش نامه ها
• کنترل نحوه مصرف بودجه با برنامه های پیش بینی شده به منظور شناسایی و رفع انحراف
• شناسایی منابع درآمد و مراکز هزینه های جاری و جذب اعتبارات با همکاری امور مالی و سایر امورها به منظور انجام پیش بینی های ضروری
• تهیه آمار و اطلاعات از کلیه فعالیتهای شرکت با استفاده از نرم افزارها و بانک اطلاعاتی مربوطه
• انجام بررسیهای فنی و اقتصادی بر اساس مطالعات شاخصهای اقتصادی فنی و شبکه
• کنترل آمار طرحهای کاهش تلفات و خاموشی های پیش آمده و سایر شاخصهای شبکه براساس برنامه بودجه شرکت با استفاده از داده های موجود
• بررسی پیشنهادات جهت تامین برنامه اصلاحیه بودجه , جابجائی اعتبارات بر اساس مصوبه هیئت مدیره در چارچوب دستورالعمل
• کنترل اطلاعات مربوط به آمار فعالیتهای ماهیانه مناطق ستاد و سعی در ارائه مستمر و بهنگام مجموع آمار شرکت
• همکاری با شرکتهای مهندسین مشاور بخش توزیع و ایجاد هماهنگی در جهت تبادل اطلاعات و پیشرفت برنامه های خدمات مهندسی
• شرکت در جلسات کمیته های فنی- تخصصی و تبادل نظر و هماهنگی با اعضای کمیته ها در جهت تعیین راهکارهای مناسب
• نظارت بر تهیه متحدالشکل در زمینه حفظ اطلاعات آمار, بخشنامه ها, دستورالعملها و برنامه های پیش بینی سالانه
• شرکت در جلسات دفاعیه کلی و دفاتر بودجه در توانیر و پیگیری بودجه مصوب و اصلاحیه
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/12
تعداد بازدید:
12715
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:20
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس
اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تلفن روابط عمومی: 33331058-061
مرکز تلفن: 33364801 33364802 33364803-061
پست الکترونیک: Ravabet@Kepdc.co.ir
تاریخ بروزرسانی:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به   شرکت توزیع نیروی برق خوزستان   می باشد.
Powered by DorsaPortal